KATEGORİ RB (2021)

Bu program kapsamında tüm bilim dallarından projeler kurumsal ve mali olarak desteklenmektedir.  Projelerinizi RB kategorisinde gerçekleştirmek istemeniz halinde 1-15 Kasım 2020 tarihleri arasında Proje Öneri Formunuzu iksadprojects@gmail.com adresine mail olarak göndermeniz gerekmektedir.

PROJE BAŞVURUSU EĞİTİM TOPLANTISI

Proje başvurusu yapacak olan akademisyenlerin aşağıda tarih ve saati yazılı olan proje başvurusu eğitim toplantısına (ONLINE) katılmaları - usule uygun başvuru yapabilmeleri adına- son derece önemlidir. Eğitim sonrası soru ve cevaplar alınacaktır. Eğitim toplantısına katılmanızı önermekteyiz

       Tarih: 13 Ekim 2020

       Saat: 11:00

       Zoom ID: 810 9630 7633

       Zoom şifre: 232710

       TOPLANTI DİREKT LINK tıklayınız

PROJE İLE İLGİLİ SÜREÇ VE SIKÇA SORULAN SORULAR 

1- Proje Başvurumu nasıl yapmalıyım: Proje başvurunuzu Proje Öneri Formunu doldurarak en geç 15 Kasım 2020 tarihine kadar iksadprojects@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir. Proje öneri formunuz bize ulaştıktan sonra proje öneriniz değerlendirilmek üzere jüriye gönderilir. 

2- Jüri kimlerden oluşur: Jüri 3 üyeden oluşur. Bir üye sizin alanınızdan akademisyen, bir üye sektör temsilcisi, bir üye de İKSAD proje uzmanıdır. Jüri en kısa süre içerisinde proje önerinizi bilimsel yeterlilik, mali denge ve somut fayda yönleriyle değerlendirmeye alır. Değerlendirme süreci bağımsız denetçi ve raportörler eşliğinde devam eder. l Jüri değerlendirmesi sonucu raporunu hazırlayarak (olumlu ya da olumsuz) gerekçesi ile bilim kuruluna gönderir.  Bilim kurulu da jüri değerlendirme raporu ile beraber kendi görüşünü yönetim kuruluna sunar. Jüri ve bilim kurulu raporları doğrultusunda Yönetim Kurulu kabul ya da red yönünde nihai kararını verir.

3- Proje önerimin reddedilmesi halinde itiraz hakkım var mıdır? Jüri ve bilim kurulu raporlarına sonucun size bildirilmesinden itibaren üç gün içerisinde gerekçenizle beraber itiraz edilebilirsiniz. 

4- Proje önerimin kabul edilmesi halinde süreç nasıl işleyecektir? Proje önerinizin kabul edilmesi halinde tarafınıza resmi bir sözleşme gönderilecektir. Proje yöneticisi olarak sözleşmeyi imzalayarak bize göndermenizin hemen sonrasında projeniz için tarafımızca bir proje uzmanı ve bir proje denetçisi atanacaktır. Proje önerinizde/sözleşmede  belirtilen mali destek miktarı projenin ilerleyişine göre tek seferde ya da parça parça proje uzmanımız tarafından size ödenecektir. 

5- Projem için atadığınız proje uzmanı ve proje denetçisinin görevleri tam olarak nedir? Proje uzmanı ve proje denetçileri proje danışmanlık ve denetim şirketlerinden ya da bağımsız proje uzmanı ve denetçilerinden hizmet satın alınması yöntemi ile temin edilmektedir.  Proje uzmanı, bize vermiş olduğunuz projenizin, proje öneri formunda belirttiğiniz esaslara göre yürütmeniz noktasında İKSAD adına gözlemcilik yapmakta, bizimle olan bağlantınızı sağlamaktadır. Proje denetmeni, projenizle ilgili ortaya çıkabilecek aksaklıkları önlemek adına sizin ve proje uzmanımızın çalışmalarını denetlemektedir.

6- Proje uzmanı ve proje denetçisinin ücretleri benim proje bütçemden mi karşılanmaktadır? Proje uzmanı ve proje denetçisinin tüm giderleri İKSAD bütçesinden karşılanmaktadır.

7- Projeler için verdiğiniz mali destek en çok ne kadardır? Projeler için genel olarak belirlediğimiz bir üst limit yoktur. Projenin büyüklüğü, faydası ve en mühimi de bütçe imkanlarımız projede belirtilen miktarı kabul edip etmeyeceğimiz noktasında temel etkenleri oluşturmaktadırlar. Başvuru sonrası jüri zaman zaman proje bütçesini revize ederek arttırmakta ya da azaltabilmektedir. Projeler herhangi bir kurum ya da organizasyondan mali destek almaksızın salt kendi bütçemizden karşılanmaktadır. Abartılı bütçelerle hazırlanmış az sayıda proje yerine makul bütçelerle yürütülecek çok daha fazla sayıda nitelikli proje yürütülmesi taraftarıyız. Proje desteklerimizin kamu kurumları/üniversitelerin verdiği desteklerden farkı kategoride değerlendirilmesi ve bütçe oluştururken zorunlu giderlerin dışında hazırlanan kalemlerin tarafımızca kabul görmeyeceğinin özellikle altını çizmek isteriz. Bu sebeplerle proje bütçesi hazırlanırken 

- Proje için gerekli olan zorunlu giderlerin mevcut piyasa fiyatları ile gösterilmesi

- Projede görev alacak ve geliri (maaş gibi) olan proje üyeleri için herhangi bir ücret/burs yazılmaması

- Projeye ilişkin diğer gider kalemlerinin abartıdan uzak olarak belirtilmesi

son derece önemlidir

8- Proje hazırlamak için bir proje ve bütçe rehberine nasıl ulaşabilirim? Tarafımıza sunacağınız projenizi önerinizi  hazırlayabilmeniz için standart bir rehberimiz bulunmamaktadır. Uygulamayı planladığınız projeyi bu sayfanın sonunda bulunan forma en anlaşılabilir şekilde yazmanızı beklemekteyiz. Proje desteği veren bir çok kurumdan farklı olarak proje tanıtım/görünürlük giderleri, yaygın kullanılan cihazlar (bilgisayar gibi), teşvik ikramiyesi, promosyon dağıtımı, burs/ücret, eğitim giderleri gibi harcama kalemlerine -istisnai durumları dışında- sıcak bakmamaktayız. Bu sebeple maliyetler hazırlanırken yalnızca zorunlu giderlerin dikkate alınması (projeniz yukarıda saydığımız giderleri kapsıyorsa, gerekçenizi ayrıntılı olarak belirtmeniz) gerekmektedir

9- Proje önerimi size teslim ettikten sonra Yönetim Kurulunca kabul edilmesi halinde ne zaman uygulamaya başlayabilirim? Proje önerinizin tesliminden itibaren genellikle en çok 30-45 gün içerisinde olumlu ya da olumsuz olarak tarafınıza dönüş yapılmaktadır. Kararımızın olumlu olması halinde derhal projeye başlamanızı beklemekteyiz

10- Projemin süresi ne olmalıdır? Proje için bizim tarafımızca belirlenmiş bir alt ya da üst süre limiti yoktur. Bu tamamen çalıştığınız konu, proje ekibinizdeki asistanlarınızın sayısı, çalışma hızları ve sizin taktirinize bağlıdır. Bu kriterleri göz önüne alarak proje önerinizde projenin ne kadar (kaç hafta, kaç ay) süreceğini makul bir şekilde belirtmeniz gerekmektedir. Proje önerinizi değerlendiren jüri projenizin kabul edilmesinden önce sürede revizyon (azaltıp, arttırma) talep edebilir.

11- Projemde en çok ya da en az kaç kişi görevlendirebilirim? 9. soruda olduğu gibi bu da tamamen projenizin konusu, büyüklüğü, çalışanların hızı ve niteliklerine bağlıdır. Bizlerin belirlediği herhangi bir alt ya da üst proje çalışanı sayısı bulunmamaktadır. Projenizin en sağlıklı biçimde takvime uygun olarak yürütülebilmesi için  makul sayıda asistanla çalışabilirsiniz. Asistanlarınızın projeye ilişkin tecrübeleri olmasa bile alanlarında yetkin ve gerekli eğitime sahip olmalarını önemsemekteyiz. Bu sebeple projenizin içerisinde ekibinizin eğitimine yönelik programların olmaması taraftarıyız.

12-Yalnızca mühendislik, tıp gibi uygulamalı alanlarda mı projelerle başvurabiliriz? Bilimsel ve etik ilkeler çerçevesinde hazırlanarak uygulanması şartı ile bilimin tüm alanlarından projeleri desteklemekteyiz. Proje, kimya alanında laboratuvarda deneysel bir çalışma  olabileceği gibi işletme alanında bir tüketicinin satın alma davranışının tespitine yönelik gözlem ya da anket çalışması olabileceği gibi edebiyat alanında şiir derlemesi de olabilir. Destek notasında tüm özgün bilimsel çalışmalara eşit mesafede durmaktayız

13- Projem tarafınızca kabul edilip karşılıklı sözleşme imzalandıktan sonra herhangi bir sebeple proje bütçem iptal edilebilir mi, azaltılabilir mi? Projenin yürütücüsü ve uygulayıcısı olarak sizler ve projenizin destekleyicisi olarak bizler karşılıklı iyi niyet ve dürüstlük ilkelerine göre hareket ettiğimiz sürece bu hususta her hangi bir problem yaşanmayacaktır. Taraflar olarak mazur görülebilir mücbir sebepler dışında proje uygulama takvimine ve karşılıklı taahhütlerimize riayet etmemiz son derece önemlidir. Bugüne kadar desteklediğimiz projelerde bütçe iptali ya da azaltılması gibi bir durum söz konusu olmamıştır. Aksine projenin hazırlanma ve jüri tarafından değerlendirilmesi aşamasında zaman zaman ön görülemeyen giderlerin ortaya çıkması sebebiyle bütçe arttırımına dahi gidilmiştir.

14- Proje sonunda beklediğimiz (proje önerisinde belirttiğimiz) çıktıları/sonuçları alamamamız durumunda bize verdiğiniz mali desteği size iade etmek durumunda kalacak mıyız? İKSAD olarak ülkemizin gelişimine katkıda bulunacağını düşündüğümüz tüm projeleri bütçe imkanlarımız doğrultusunda desteklemekteyiz. İKSAD'ın her kademesinde bilim insanı olarak bizler görev yaptığımız için bilimsel bir verinin nasıl elde edildiğini, her denemede/çalışmada beklenen sonuçların alınamayacağını; araştırma sürecinde ya da sonunda herhangi bir aksaklıkla karşılaşılabileceğini, bunun bir başarısızlık olmayıp aksine başarıya giden yolda bir basamak olduğunu da en iyi bilenlerdeniz. Bu sebeple projenize vereceğimiz desteğin aksi bir veri/bulgu elde edilmesi durumunda iadesinin talep edilmesi söz konusu değildir.

15- Projemizin kabul edilmesi ve çalışmaya başlamamızın ardından süreç nasıl işleyecektir? Proje uzmanı ya da proje denetçisi çalışmalarımıza sürekli müdahil olacak mıdır? Projenizin kabul edilip sözleşmenin imzalanmasının ardından süreç şu şekilde işleyecektir

- Sözleşmenin imzalanmasının ardından proje önerinizin kabul edildiğine dair tarafınıza resmi bir üst yazı verilecektir.

- Bu üst yazı size teslim edildikten sonra proje önerinizde belirttiğiniz tarihte ekibinizle beraber projenize başladığınızı bildirmenizi rica etmekteyiz. Sonrasında belirli aralıklarla proje uzmanımız sizden proje ilerleme raporunuzu göndermenizi  talep edecektir. Projenizde inşaat, robot/makina yapımı, arkeolojik kazı gibi faaliyetlerin de olması halinde proje uzmanları zaman zaman sizleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde göreceklerdir. Bunun dışında genellikle proje uzmanı ve proje denetçileri sizin göndereceğiniz proje ilerleme raporları ile projenizin gözetim ve denetimini sağlayacaklardır. 

- Proje uzmanı ve denetçileri belirli aralıklarla sizden talep edecekleri ilerleme raporlarını, kendi görüşleri ile bilim kurulumuza ileteceklerdir. Ancak gerek proje uzmanları gerekse de proje denetçilerimizin gerekli gördükleri durumlarda ek bilgi ve belge talep edeceklerdir.

- Belirli aralıklarla göndereceğiniz proje ilerleme raporları ve bu raporlara ilişkin proje uzmanı ve bilim kurulumuzca yazılan raporlara resmi evrak numarası verilerek arşivlenecektir. 

- Proje bitiminde sizden proje raporu yazmanız talep edilecektir. Proje raporunu yazarak bize teslim etmenizin ardından raporunuza ISBN numarası tahsis edilerek yayınlanacaktır. 

- Tarafımızdan mühür ve ıslak imza ile tasdik edilmiş ve ISBN olarak yayınlanmış  Proje raporunuz, proje tamamlama sertifika ve üst yazılarınız sizlere teslim edilmesi ile süreç tamamlanacaktır.

16- Projemdeki bulguları bir dergide ya da genişleterek kitap şeklinde başka bir yerde yayınlatabilir miyim? RB grubu desteklerimizin çıktılarının "makale" olmamasını beklemekteyiz. Ancak projenizdeki veriler ve bulguların yayın hakları bize ait olmakla beraber, İKSAD'dan yazılı izin alınması ve giderleri tarafınızca karşılanması şartıyla  dilediğiniz kitapta, dergide, konferansta ya da farklı bir mecrada da ticarete konu etmemek üzere yayınlayabilirsiniz/sunabilirsiniz (Projenin bir kitap çıkarılması şeklinde olması ve ülkemiz için stratejik öneme sahip olduğunu düşündüğümüz projeler dışında). Telif hakları bakımından İKSAD olarak bilginin paylaşarak artacağı ve katma değer oluşturacağına olan inancımız sebebiyle bu hususta sizden herhangi bir taahhüt almamaktayız. 

17- Bu projenin tamamlanmasının ardından bana vereceğiniz belgelerin geçerliliği ne olacaktır? İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği 2010 yılında kurulmuş, 700'ün üzerinde akademisyen bilim kurulu üyesi olan ve 23 ülkede  bilimsel faaliyet gösteren Türkiye merkezli (TC. İçişleri Bakanlığı Kütük No: 02.006.106) saygın bir kuruluştur. Projenizin tamamlanmasına ilişkin vereceğimiz resmi belgeler akademik yükselme (doçentlik, profesörlük atamaları dahil) ve 2020  akademik teşvik kriterlerini karşılamaktadır (lütfen ilgili yönetmeliklerdeki proje süresi şartlarını okuyunuz).

18- Proje bütçeme yazmamam gereken harcama kalemleri nelerdir? Aşağıdaki kalemler için ödeme yapılmamaktadır:

- Flaş bellek, taşınabilir disk, bilgisayar (proje gereği çok yüksek işlemci gerektiren bilgisayarların kullanılması gerektiğinde gerekçesi detaylı olarak açıklanmalıdır)

- Proje ekibi için ücret/ teşvik primi/maaş /burs (proje ekibi dışında çalıştırılacak -örneği arkeolojik kazılardaki beden işçileri gibi- işçilerin SGK giderleri ile beraber maaşları İKSAD bütçesinden ödenecektir)

- Proje ekibi için eğitim giderleri

- Proje tanıtımı için konferans düzenlenmesi, seyahat edilmesi ve buna bağlı giderler (Gerekli görülmesi halinde İKSAD kongre grup başkanlığı tarafından düzenlenecektir)

- Promosyon ürünler

19- Proje önerisi başvurumu ne zamana kadar gönderebilirim? Başvurunuzu 15 Kasım 2020 saat: 18.00'a kadar göndermeniz gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan gönderimler dikkate alınmayacaktır

 

20- Proje öneri formu ve diğer matbu formları nereden temin edebiliriz? Bu aşamada yalnızca proje formunu doldurmanız yeterlidir. Proje önerinizin ön değerlendirmeyi geçmesi halinde ek belge (öz geçmiş, maliyet içerik formları gibi) ayrıca talep edilecektir. Proje formunu indirmek için lütfen TIKLAYINIZ

21- PROJE BAŞVURUSU EĞİTİM TOPLANTISI

       Proje başvurusu yapacak olan akademisyenlerin aşağıda tarih ve saati yazılı olan proje başvurusu eğitim toplantısına (ONLINE) katılmaları - usule uygun başvuru yapabilmeleri adına- son derece önemlidir. Eğitim sonrası soru ve cevaplar alınacaktır. 

       Tarih: 13 Ekim 2020

       Saat: 11:00

       Zoom ID: 810 9630 7633

       Zoom şifre: 232710

       TOPLANTI DİREKT LINK tıklayınız

proje akış.png